Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowany do Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 06.04.2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Realizując ustawowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy z prośbą o informowanie rodziców i opiekunów dzieci urodzonych w latach 2013-2016 o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przecowko pneumokokom.

czytaj więcej (plik pdf)

Konferencja szkoleniowa "Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym"

Opublikowano: 02.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Konferencję szkoleniową "Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym " organizowaną przez firmę Boehringer Ingelheim oraz Klinikę Elektrokardiologii Szpitala Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi, pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca o godz. 17.00 w Auli Zachodniej w CKD UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10/ul. Pomorska 251
Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa należy zgłaszać bezpośrednio u Pana Tomasza Żebrowskiego pod nr tel. 508-008-98, email:tomasz.zebrowski@boehringer-ingelheim.com lub przed rozpoczęciem konferencji.

Szczegółowy program w załączeniu

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz uroczyste nadanie symboli zawodowych absolwentom Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa

Opublikowano: 28.02.2018 r.

https://www.flickr.com/photos/umedlodz/albums/72157690515748735

Życzenia

Opublikowano: 12.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach Izb życzeń (w załączniku) dla pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przypadającego na dzień 15 lutego.

Dziękuję serdecznie.

Z poważaniem 

Joanna Borzęcka

prezes Oglnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Narastające problemy w leczeniu ran przewlekłych – zarządzanie ryzykiem w leczeniu ran

Opublikowano: 18.01.2018 r.

W imieniu Komisji Pielęgniarek Dermatologicznych Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne na spotkanie szkoleniowe nt.

„Narastające problemy w leczeniu ran przewlekłych – zarządzanie ryzykiem w leczeniu ran”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią mgr Marię Budnik-Szymoniuk – Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Colegium Medicum w Bydgoszczy oraz Koordynatora firmy B.Braun - Panią mgr Joannę Krawczyńską.

Termin szkolenia: 21 lutego 2018 r. w godz. 14.00-16.00
Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 42 633-69-63 wew. 19 do dnia 16 lutego 2018 r. w celu przygotowania materiałów.

Pismo dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Opublikowano: 18.01.2018 r.

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam pismo dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie sprawozdawczości statystycznej Ministra Zdrowia za rok 2017 oraz terminy nadsyłania sprawozdań.

Z poważaniem
Monika Pietras
Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
42 664 10 72

 

Komunikat

Załącznik nr 1 - terminy sprawozdań za rok 2017

Ubezpieczenie OC

Opublikowano: 08.01.2018 r.

Program obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej dla członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Program dobrowolnych ubezpieczeń członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

Opublikowano: 30.10.2017 r.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wyraża poparcie dla postulatów podnoszonych w proteście lekarzy rezydentów.

W naszej ocenie protest lekarzy rezydentów po raz kolejny alarmuje o najistotniejszych problemach organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że żądania przedstawiane przez protestujących, a zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek do świadczeń zdrowotnych, rozwiązania problemu braku personelu medycznego, czy też do poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia, stanowią wytyczne działań, które należy podjąć niezwłocznie.

Oczywistym jest przy tym, że bez znacznego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, podjęcie rzeczywistych reform nie będzie możliwe. Szeroki, szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa powinien stanowić priorytet nie tylko Ministra Zdrowia, ale dla całego Rządu.
Za konieczne uważamy dokonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji płacowej poszczególnych zawodów medycznych i wprowadzenia rozwiązań (zarówno ustawowych jak i systemowych) zmierzających do zapewnienia wszystkim zawodom medycznym godnego wynagrodzenia.
Podkreślamy przy tym, że brak działań w kierunkach wskazywanych przez protestujących lekarzy może doprowadzić do pogłębienia problemów, z którymi obecnie boryka się polski system ochrony zdrowia.
W szczególności koniecznym jest podjęcie pilnych działań które realnie ograniczą tzw. „emigrację zawodową” przedstawicieli zawodów medycznych, jak również zachęcą młode pokolenie do podejmowania pracy w tych zawodach. Za niezwykle istotne należy przy tym uznać przedstawienie przez protestujących żądań dotyczących nie tylko jednej grupy zawodowej, ale postulatów mających na celu poprawę funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Zwracamy również uwagę na niezwykle drastyczną formę protestu – podjęta głodówka świadczy o olbrzymim zdesperowaniu lekarzy rezydentów.

Wyrażamy zatem ufność, że Minister Zdrowia podejmie wszelkie możliwe działania, aby obecny protest zakończył się jak najszybciej, a merytoryczne rozmowy i uzgodnienia doprowadzą do podjęcia działań, które pozwolą na rzeczywistą poprawę sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
 

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Opublikowano: 14.09.2017 r.

pobierz (plik pdf)

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Opublikowano: 10.08.2017 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo, 
zamieszczamy  I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się