Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Podziękowania

Opublikowano: 23.10.2013 r.

Pragnę serdecznie podziękować całemu personelowi szpitalnemu z Oddziału Neurologii w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, za udzieloną pomoc, cierpliwość oraz mnóstwo życzliwości okazanej mojej żonie.  

Dziękuję  Jakub Sosnowski

Podziękowanie

Opublikowano: 21.10.2013 r.

Dla Zespołu Pielęgniarek oddziału chorób wewnętrznych Szpitala im. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi podziękowanie  za wzorową opiekę i troskliwość.

czytaj więcej

Informacja o OC

Opublikowano: 15.10.2013 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217-j.t.) pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną bądź grupową praktykę mają od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązek posiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Minimalna Suma gwarancyjna ubezpieczenia oc, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń - § 3 ust.1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729)
W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne nadesłanie kopii polisy dotyczącej zawarcia ww. ubezpieczenia oraz każdej następnej do działu rejestru.
 
Jednocześnie informujemy, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszystkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
W przypadku nie zgłoszenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zmian danych objętych wpisem do rejestru okręgowa rada pielęgniarek i położnych może, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 107 ust.2 ww. ustawy).
 
Miesięczna składka członkowska, która w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej w roku 2013 wynosi 38 zł 75 gr.

Inauguracja Roku Duszpasterskiego Służby Zdrowia.

Opublikowano: 15.10.2013 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 18 października 2013r., w dniu patrona Służby Zdrowia - św. Łukasza Ewangelisty o godz.18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 2 odbędzie się Inauguracja Roku Duszpasterskiego wszystkich pracowników lecznictwa

czytaj więcej

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Opublikowano: 17.09.2013 r.

KOMUNIKAT !!!

 
Szanowni Państwo, w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pozyskała środki z Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych – 25 miejsc szkoleniowych.
Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych.
PLANOWANE TERMINY:
 
1. czasokres trwania specjalizacji: od 18 października 2013 r. do 31 maja 2015 r.
 
2. termin składania wniosków wraz z załącznikami - do dnia 24 września 2013 r.
- karta zgłoszenia na specjalizację - druk OIPiP w Łodzi, który jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl / szkolenia) - oryginał, 
- zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza -     oryginał, 
- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez pracodawcę.
 
Komplet dokumentów spełniających wymogi formalne zawarte w §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek  i położnych (Dz.U.03.197.1923), prosimy składać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17, pokój 311.
 
Egzaminy wstępne planujemy na 9 października .
-Wyniki egzaminu wstępnego dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego 
z dnia 09 października 2013r.  - Grupa II,   Grupa I
 
- Wyniki egzaminu wstępnego dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej z dnia 09 października 2013r - Grupa I
 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Opublikowano: 11.09.2013 r.

Na podstawie art.11 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U. z  2011r. Nr 174, poz.1038 ) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

 Wysokość składki członkowskiej  została określona w UCHWALE NR 19 VI KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH Z DNIA  07 GRUDNIA 2011R.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mogą dokonywać wpłaty składek członkowskich -  w kasie OIPiP  lub na rachunek bankowy OIPiP w Łodzi  - wpłaty indywidualne bądź za pośrednictwem pracodawcy  - BANK ZACHODNI  WBK SA, ul. Sienkiewicza 24, II Oddział w Łodzi

NR 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869

Członkowie Okręgowej Izby w Łodzi -  regularnie opłacający  składkę członkowską są objęci grupowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania zawodu, mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.

Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki zawodowe w ramach działalności gospodarczej oraz innych członków samorządu nie wymienionych w Uchwale Nr 19 VI Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011roku, zgodnie z par.2 ust.1 pkt.3 wynosi za okres:

- 01.01. - 31.12.2012r.  -  37,70 zł

- 01.01. - 31.12.2013r.  -  38,75 zł.

Konferencja Pielęgniarka i Położna a prawo

Opublikowano: 02.09.2013 r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i położnych w Łodzi, Komisja Kształcenia, Promocji Zdrowia oraz Komisja Prawa i Legislacji ponownie zapraszają na Konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Pielęgniarka i Położna a prawo..." w dniu 3 października 2013r., o godz.9.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104.

Główna częścią konferencji będzie wykład mgr prawa - dr n.med. Justyny Zajdel.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć najpóźniej do dnia 25 września br. w biurze OIPiP w Łodzi ul. Piotrkowska 17 lub przesłać faksem pod nr 042 633 68 74. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej

Nowe przepisy - ekspozycja zawodowa

Opublikowano: 25.07.2013 r.

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującym od 27 czerwca 2013r., rozporządzeniem  MZ,  dotyczącym procedur bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz.U.2013, poz.696) przypominamy o szkoleniu:

"Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom i zaostrzone wymagania sanitarno-higieniczne"

Szkolenie jest sprofilowane pod faktyczne i realne potrzeby pielęgniarek:

Terminy szkoleń: 

 w Katowicach 28.08.2013r, w Warszawie 29.08.2013r, w Poznaniu 30.08.2013r

więcej informacji na stronie: www.pzwl.pl/konferencje

ZIP

Opublikowano: 12.07.2013 r.

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca każda pełnoletnia osoba może założyć dla siebie konto w ZIP, czyli w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (pobierz komunikat)

Więcej szczegółów oraz wersja demonstracyjna na stronie    - www.zip.nfz.gov.pl

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Opublikowano: 08.07.2013 r.

Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie deregulacji zawodu urbanisty

pobierz tekst stanowiskaStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się